Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/Nowatorskie-i-innowacyjne-dzialania-na-rzecz-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-osob-bezdomnych/idn:7166
Drukuj grafikę : tak / nie

Nowatorskie i innowacyjne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych

22 Lutego 2007
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

działając na podstawie art. 28 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r
(Dz. U z 2004 Nr 64, poz. 593) z późn. zmianami.

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej na realizację zadania p.n.

"Nowatorskie i innowacyjne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych".