Strona główna Komunikaty

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUKiM

31 Stycznia 2007
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
TERENY INWESTYCYJNE W CENTRUM MIASTA STRZELCE OPOLSKIE OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Spółka z o.o. w Strzelcach Opolskich ogłasza III pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie położonego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 12 , wraz z prawem własności posadowionych na gruncie budynków.

I. Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość położona jest w centrum miasta, posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 94 (ul.Opolska) oraz dojazd z drogi powiatowej (ul.Szpitalna) przez planowaną drogę gminną ozn. w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul.Szpitalnej symbolem KDd4. Ze względu na położenie w stosunku do istniejących sieci elektroenergetycznych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych istnieje możliwość włączenia się do nich z ulicy Opolskiej. Nieruchomość o powierzchni 2,5417 ha stanowi własność gminy Strzelce Opolskie, a pozostaje w użytkowaniu wieczystym Spółki do 05.12.2089r. i składa się z następujących działek:

1. niezabudowanych działek: Nr 317/14 o pow. 0,0140ha i 317/15 o pow. 1,0928 ha z mapy 2, 2. działki Nr 317/16 z mapy 2 o pow. 1,4349 ha, której zabudowania stanowią następujące obiekty: 1) budynek administracyjny-pow. użytkowa-127,50m2

2) budynek zaplecza socjalnego-pow. użytkowa-164,00m2

 3) budynek garażowy-pow. użytkowa-136,00m2

4) wiata-pow. użytkowa-121,00m2

5) piwnica technologiczna-pow. użytkowa-35,00m2

6) budynek portierni-pow. użytkowa-11,50m2

7) szklarnie o łącznej powierzchni użytkowej-438,50m2 Zainteresowani oferenci będą mogli dokonać oględzin nieruchomości w terminie i czasie uzgodnionym ze sprzedającym. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr 36368 założoną w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich oraz nie jest obciążona z jakiegokolwiek tytułu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie, dotyczącego terenu bazy zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich przyjętego uchwałą Nr XII/148/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23.07.2003r. (Dz. Urzęd. Woj. Op. Nr 74, poz. 1444 nieruchomość przeznaczona jest na cele usług komercyjnych lub użyteczności publicznej / UC /. Z treścią miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można się zapoznać w Biurze Architekta Miejskiego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.

II. Warunki przetargu: Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony zł), przy czym cena działki nr 317/16 zabudowanej stanowi 60% łącznej ceny netto nieruchomości i jest zwolniona z podatku VAT. Dla pozostałej części podatek VAT wynosi 22%. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2007r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelcach Opolskich (sala konferencyjna na II piętrze) w obecności oferentów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty w sekretariacie Spółki przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelcach Opolskich do godz. 14.00 w dniu 5 marca 2007r. w zapieczętowanej kopercie z napisem "Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Opolskiej" oraz wpłata wadium w wysokości 100.000 zł na konto Spółki WBK SA 45 1090 2239 0000 0005 7603 2848. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, w tym cudzoziemcy.

III. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę, siedzibę oraz odpis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2) oferowaną cenę wraz z zobowiązaniem jej wpłacenia w całości najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży,

3) koncepcję programowo-przestrzenną, zgodną z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierającą:

a) część opisową, z określeniem: - funkcji realizowanych na nieruchomościach, - charakterystyki zabudowy wraz z przybliżonymi danymi co do powierzchni zabudowy oraz liczby kondygnacji,

b) część graficzną opracowaną w skali 1 : 1000 na kopii mapy zasadniczej, zawierającą: - propozycję podziału terenu na strefy o różnych funkcjach lub różnych zasadach gospodarowania, - zasady obsługi w zakresie komunikacji kołowej, rozmieszczenia stref parkingowych, rozmieszczenie stref zieleni urządzonej, - propozycje lokalizacji ważniejszych obiektów budowlanych.

4) harmonogram wykonania poszczególnych etapów realizacji inwestycji, który po wyborze oferty staje się automatycznie wiążący dla oferenta. Etap I realizacji inwestycji należy jednocześnie rozumieć jako minimalny zakres realizacji inwestycji. Za zakończenie etapu I realizacji inwestycji uważa się wybudowanie obiektów budowlanych, w zakresie zgodnym z harmonogramem etapowania inwestycji., przy czym etap ten winien uwzględniać wskazania zawarte w pkt.2) części IV.Kryteria wyboru ofert. Zakończenie etapu I winno nastąpić w czasie wskazanym przez oferenta, jednak nie później niż 36 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę, które należy uzyskać nie później niż 18 miesięcy od daty nabycia nieruchomości, a potwierdzeniem zakończenie etapu I, będzie oddanie obiektów budowlanych do użytkowania,

5) bankowy dowód wpłaty wadium,

6) w przypadku gdy oferentem jest cudzoziemiec - dokument potwierdzający możliwość nabycia nieruchomości wskazany w odrębnych przepisach,

7) oświadczenie oferenta o przyjęciu warunków przetargu,

8) dokumenty (oryginały) potwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta.

IV. Kryteria wyboru ofert: Preferowane będą oferty:

1) zawierające najwyższą cenę,

2) proponujące różnorodny sposób zagospodarowania terenu w zakresie zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

3) organizujące przestrzeń w sposób umożliwiający w przyszłości zmianę sposobu użytkowania obiektów i zagospodarowania terenu,

4) organizujące atrakcyjne strefy przestrzeni publicznie dostępnej,

5) tworzące strefę o charakterze miejskim integrującą teren byłej bazy zieleni miejskiej z sąsiednimi terenami,

 6) zapobiegające powstawaniu konfliktów przestrzennych powstałych na styku różnych funkcji,

7) zawierające poprawne rozwiązania w zakresie komunikacji.

V. Pozostałe warunki: Wadium wniesione przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wpłacone wadium zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od daty zakończenia przetargu. Kwota wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchyli się od zawarcia umowy. Umowa sprzedaży zostanie sporządzona na koszt nabywcy, w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Mickiewicza 2 lub telefonicznie 077 461 22 11

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H