Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/main/komunikaty/ZWROT-PODATKU-AKCYZOWEGO-ROLNIKOM/idn:7138
Drukuj grafikę : tak / nie

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ROLNIKOM

11 Sierpnia 2006
kategoria:
Komunikaty i ogłoszenia
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2006 roku.


Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego


Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uznaje sie osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.


Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego


Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego. Wniosek składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy dołączyć faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta za zgodność z oryginałem ich kopie. Dokumenty te stanowią dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (z wyjątkiem roku 2006, w którym wniosek o zwrot podatku składa się z fakturami VAT albo potwierdzonymi kopiami wystawionymi za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku). Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się także odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

Terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego, wydania decyzji o zwrocie oraz zwrotu podatku akcyzowego


Wniosek o zwrot podatku wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej składa się w terminach od dnia 1 marca do 31 marca i od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku.


Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.


Producent rolny otrzymuje zwrot podatku akcyzowego dwa razy w roku w terminie od dnia 1 maja do 31 maja i od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada. (art. 7 ust. 1 ustawy). Wyjątek stanowi rok 2006, w którym nastąpi jednorazowy zwrot podatku.


Określenie kwoty podatku do zwrotu


Producent rolny otrzymuje zwrot podatku akcyzowego w zależności od ilości zakupionego oleju napędowego do celów rolniczych, jednak nie więcej niż w ilości 86 l na 1 ha użytków rolnych. Kwotę zwrotu podatku ustala sie jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu (art. 4 ust.1 ustawy). W 2006 roku stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 0,45 zł na 1 litr oleju.


Decyzja o zwrocie podatku akcyzowego


Na wniosek producenta rolnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje zwrot podatku. Przyznanie zwrotu podatku akcyzowego ma formę decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.


Wypłata zwrotu podatku akcyzowego:


- przelewem na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta.


Opłata skarbowa:


Stosownie do art. 6 ust. 5 ustawy wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wylorzystywanego do produkcji rolnej - Dz. U. Nr 52, poz. 379.