Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
https://www.criws.strzelceopolskie.pl/turystyka/obszar_chronionego_krajobrazu
Drukuj grafikę : tak / nie

Obszar chronionego krajobrazu „Bory Stobrawsko-Turawskie"

Bory Stobrawsko-Turawskie są zlokalizowane w północnej i wschodniej części gminy. Obszar rozciąga się na niemal 1.800 km2 od wschodnich po zachodnie granice województwa opolskiego. Został on ustanowiony w 1988 roku i stanowi południową część dawnej puszczy. Głównym walorem przyrodniczym tego obszaru są zróżnicowane siedliskowo i gatunkowo lasy wraz z dolinami rzek.